Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Nuostatai

PATVIRTINTA:
Šiaulių r. savivaldybės tarybos
2012 m. d. sprendimu
Nr. T-

    
ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją,  buveinę, gimnazijos  grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą,  sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, gimnazijos  teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, gimnazijos veiklos priežiūrą,  reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, trumpasis pavadinimas – Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190057557.
3. Gimnazijos istorija: 1981 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Kuršėnų 4-oji vidurinė mokykla, 1993 m. mokyklai suteiktas Lauryno Ivinskio vardas. 1998 m. gegužės 28 d. mokyklai suteiktas Lauryno Ivinskio gimnazijos statusas,  nuo rugsėjo 1 d. pradedama mokyklos struktūros reorganizacija. 2008 m. rugsėjo 1 d. įsteigiamos suaugusiųjų klasės.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
6. Gimnazijos savininkas – Šiaulių r. savivaldybė,  kodas 111105174, adresas: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai.
7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių r. savivaldybės taryba.
8. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Gimnazijos buveinė –  V. Kudirkos g. 33,  LT-81147 Kuršėnai, Šiaulių r.
10. Gimnazijos grupė –  bendrojo ugdymo  mokykla (kodas 3120).
11. Gimnazijos tipas – gimnazija (kodas 3125).
12. Gimnazijos pagrindinė paskirtis – bendrojo ugdymo  mokykla, vykdanti  pagrindinio ugdymo II pakopos, vidurinio ugdymo,  suaugusiųjų ugdymo (pagrindinio ugdymo II pakopos ir vidurinio ugdymo) programas.
13. Mokymo kalba – lietuvių.
14. Mokymo forma – grupinio mokymosi forma, mokymo organizavimo būdas – kasdienis, neakivaizdinis, nuotolinis, savarankiškas.
15. Gimnazija vykdo formaliojo švietimo: pagrindinio ugdymo II pakopos, vidurinio ugdymo, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo II pakopos ir vidurinio ugdymo programas; neformaliojo vaikų švietimo programas.
16. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo,  turintis  antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu, blanką su Lietuvos Respublikos herbu ir  gimnazijos pavadinimu,   atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas (kodas 85).
18. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:
18.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas (kodas 85.31.20 );
18.2. kitos švietimo veikos rūšys:
18.3. II  pakopos pagrindinis ugdymas (kodas 85.31.10);
18.4. suaugusiųjų  mokymas: II pakopos  pagrindinis ir vidurinis ugdymas;
18.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
18.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
18.7. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
18.8.  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
19. Kitos, ne švietimo veiklos rūšys:
19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
19.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20
20. Gimnazijos  veiklos tikslas – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinį raštingumą, ugdyti tautinį sąmoningumą, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,  bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokinių mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.
21. Gimnazijos veiklos uždaviniai:
21.1. užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą pagal II pakopos pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, suaugusių II pakopos pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas;
21.2. grįsti savo veiklą humanistine ugdymo filosofija ir vertybių sistema;
21.3. teikti mokiniams ir jų tėvams (globėjams) reikalingą kokybišką švietimo pagalbą;
21.4. užtikrinti mokiniams  sveiką ir saugią  ugdymo(si) aplinką, užkertančią kelią smurto, prievartos ir žalingiems įpročiams;
21.5. ugdyti mokinių saviraišką pagal polinkius ir gebėjimus;
22. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Gimnazija:
22.1. vadovaudamasi  Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir gimnazijos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių poreikius  ir interesus, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų,  gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis,  konkretina ir diferencijuoja  ugdymo turinį;
22.2. rengia ir įgyvendina pagrindinio ugdymo  antrosios pakopos ir vidurinio ugdymo programas bei jas papildančius ir mokinių poreikius tenkinančius pasirenkamųjų dalykų ir  modulių programas, suaugusių ugdymo,  neformaliojo švietimo programas;
22.3. sudaro mokymo sutartis ir vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;
22.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ministro numatyta tvarka;
22.5.  sudaro sąlygas mokinių organizacijų veiklai, skatinančiai mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėjančiai kultūrinę ir socialinę brandą, padedančiai tenkinti mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikius;
22.6. dalyvauja projektuose,  nacionaliniuose ir tarptautiniuose ugdymo pasiekimų tyrimuose ir eksperimentuose;
22.7. teikia socialinę, pedagoginę, psichologinę,  informacinę ir kitokią pagalbą, organizuoja ugdymą karjerai, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, prevencines programas ir projektus  teisės aktų nustatyta tvarka;
22.8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;
22.9. organizuoja mokinių maitinimą ir pavėžėjimą;
22.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką;
22.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais aktais;
22.12. viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
22.13. teikia ataskaitas  apie Gimnazijos veiklą Steigėjui;
22.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;
23. Išsilavinimo pažymėjimų išdavimas:
23.1. mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus ir išsilavinimą  įteisinantys dokumentai Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
24.2. kurti ir taikyti naujus ir inovatyvius  mokymo ir mokymosi modelius, metodus ir veiklos būdus, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si );
24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus bei programas;
24.5. teisės aktų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
24.6. gauti paramą ir naudotis ja Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
24.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų, sporto aikštyno panaudojimo;
24.8. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
24.9. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimu steigti filialus;
24.10. gimnazija turi ir kitas teises, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
25. Gimnazija privalo užtikrinti kokybišką švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymo (si) sąlygas bei vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose  teisės aktuose.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS


26. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurio pareigybės aprašymą tvirtina, į pareigas skiria ir atleidžia  Šiaulių r. savivaldybės taryba ar jos įgaliotas asmuo. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Šiaulių r. savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui.
27. Gimnazijos veikla organizuojama pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą:
27.1. gimnazijos strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusi gimnazijos taryba ir Šiaulių r. savivaldybės administracijos direktorius  ar jo įgaliotas asmuo;
27.2. gimnazijos metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi gimnazijos taryba;
27.3. gimnazijos ugdymo planą, suderintą su gimnazijos taryba ir  Šiaulių r. savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu;
28. Gimnazijos direktorius atlieka tokias funkcijas:
28.1. suderinęs su Šiaulių r. savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina gimnazijos vidaus struktūrą, gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto leistino pareigybių skaičiaus;
28.2. užtikrina gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
28.3. nustato gimnazijos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;
28.4. tvirtina gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;
28.5. priima mokinius Šiaulių r. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
28.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, nustato gimnazijos  darbuotojų ir mokinių teises, pareigas, atsakomybę;
28.7. suderinęs su gimnazijos taryba, tvirtina gimnazijos darbo tvarkos taisykles;
28.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymo(si) ir darbo sąlygas  visais aspektais;
28.9. organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
28.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
28.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes bei metodinę tarybą;
28.12. sudaro  gimnazijos vardu sutartis, reikalingas gimnazijos funkcijoms atlikti;
28.13. organizuoja gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
28.14. valdo, naudoja gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
28.15. rūpinasi gimnazijos  darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, sudaro galimybes mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
28.16. inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
28.17.  bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
28.18. atstovauja gimnazijai kitose institucijose;
28.19. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams ugdymui;
28.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
29. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginių inovacijų diegimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo  klausimais gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus;
30. Gimnazijos direktorius atsako už :tai,  kad gimnazijoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį gimnazijos valdymą ir bendradarbiavimu grįstus santykius tarp visų bendruomenės narių, mokytojo etikos normų laikymąsi, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie gimnazijos veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką,  nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, gimnazijos veiklos rezultatus.
31. Gimnazijos mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės.
32. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina dalykų ugdymo  turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų. Konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos. Dalyvauja vertinant mokinių pasiekimus. Aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus. Dalijasi gerąja patirtimi. Aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su mokyklos veiklos tikslais. Keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis, teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Bendradarbiauja su kitų mokyklų metodinėmis grupėmis. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas metodinės grupės pirmininkas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Metodinė grupė savo veiklą vykdo, vadovaudamasi metodinės grupės nuostatais.
33. Metodinių grupių veiklai koordinuoti sudaroma metodinė taryba, kuri savo veiklą vykdo, vadovaudamasi metodinės tarybos nuostatais.

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

34. Gimnazijos  taryba yra aukščiausioji gimnazijos  savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus.
35. Gimnazijos taryba sudaroma iš gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų.
36. Į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (5:5:5)  klasių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja tėvų (globėjų, rūpintojų) taryba, mokytojus deleguoja ir renka mokytojų taryba,  mokinius deleguoja mokinių taryba.
37. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams.
38. Gimnazijos tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos tarybos pirmininkas kviečia gimnazijos tarybos posėdžius.  Esant būtinumui, gimnazijos tarybos posėdžius gali inicijuoti ir gimnazijos direktorius.
39.  Gimnazijos  tarybai vadovauja pirmininkas, gimnazijos  tarybos posėdyje išrinktas atviru balsavimu.
40. Gimnazijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas ugdymui) gimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
41. Gimnazijos  taryba savo veiklą vykdo vadovaudamasi gimnazijos  tarybos nuostatais.
42. Gimnazijos  taryba atlieka tokias funkcijas:
42.1. teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
42.2. pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams:
42.3. teikia siūlymus dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
42.4. kolegialiai svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
42.5. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar  gimnazijos  bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;
42.6. svarsto ir kitus gimnazijos veiklos organizavimo klausimus;
42.7. deleguoja atstovus į gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;
42.8. gimnazijos tarybos nutarimai teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams ir šiuose Nuostatuose nustatytai kompetencijai.
42.9. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito gimnazijos bendruomenei.
43. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdymo kokybei užtikrinti klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekos darbuotoja, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
44. Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.
45. Mokytojų tarybos posėdžius kviečia gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
46. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktuose  nustatytos kompetencijos arba gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.
47. Gimnazijoje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – mokinių taryba. Mokinių taryba – savivaldos institucija, atstovaujanti gimnazijos mokiniams. Mokinių tarybos nariai - klasių mokinių išrinkti atstovai. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, projektus, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja, rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, deleguoja narius į gimnazijos tarybą. Mokinių taryba savo veiklą vykdo, vadovaudamasi mokinių tarybos nuostatais. Mokinių tarybai vadovauja  gimnazijos mokinių išrinktas mokinių  prezidentas.
50. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį konsultavimą, teikia siūlymus gimnazijos tarybai ir direktoriui.
51. Gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Gimnazijos mokinių tėvų savivaldos institucija deleguoja tėvų atstovus į gimnazijos tarybą. Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

52. Darbuotojai į darbą gimnazijoje  priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. GIMNAZIJOS  TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,
FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

55. Gimnazija patikėjimo ar kita teise perduotą Šiaulių r. savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus, Šiaulių r. savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
56. Gimnazijos lėšos:
56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šiaulių r. savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šiaulių r. savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
56.2. gimnazijos pajamos už teikiamas paslaugas;
56.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus.
57. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Šiaulių r. savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.
61. Gimnazija gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų numatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
63. Gimnazijos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie gimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus,  bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas gimnazijoje vykdomas veiklas. Vieši pranešimai skelbiami viename iš vietinių ir viename iš respublikinių spaudinių.
64. Gimnazijos nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria gimnazijos taryba, tvirtina Šiaulių r. savivaldybės taryba.
65. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Šiaulių r. savivaldybės tarybos, Šiaulių r. vykdomosios institucijos, gimnazijos direktoriaus ar  gimnazijos tarybos iniciatyva.
66. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.     

PRITARTA
Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos  tarybos 2012 m.
posėdžio nutarimu