Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS

2018 – 2019 m.m.

 

Pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių) mokomi suaugę asmenys, siekiantys įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigę pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos), turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko(ų) įsiskolinimus, turintys pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys geriau pasirengti toliau mokytis, mokęsi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą ir negavę diplomo; 16–17 metų dirbantys jaunuoliai, nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys savo vaikus.

1. Mokiniai į suaugusiųjų klases priimami vadovaujantis priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų suaugusiųjų klases tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-163.

2. Suaugusiųjų klasės komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.

3. I–IV suaugusiųjų klasių mokiniai mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu.

4. I–IV suaugusiųjų klasių mokiniai reguliariai, 2 kartus per savaitę (antradienį ir ketvirtadienį), renkasi į gimnazijoje organizuojamas sesijas ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių).

 

Klasė

Ugdymo proceso

Mokslo metų trukmė dienomis

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

 

pradžia

pabaiga

 

 

I–III gimnazijos klasės

09-03

06-21

185

37

 

IV gimnazijos klasės

09-03

05-24

165

33

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02 (4 dienos)

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02 (4 dienos)

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22 (5 dienos)

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26 (4 dienos)

Vasaros:

I–III gimnazijos klasės

2019-06-21

2019-08-31

 

Ugdymo procesas vykdomas, skirstant mokslo metus pusmečiais:

I pusmetis – 2018-09-03–2019-01-18 (87 mokslo dienos);

II pusmetis – 2019-01-21–2019-06-21 (98 mokslo dienos);

IV gimnazijos klasėse – 2019-01-21–2018-05-24 (78 mokslo dienos).

5. Konsultacijos prasideda 14.45 val.

1 pamoka – 14.45–15.30;

2 pamoka – 15.35–16.20;

3 pamoka – 16.25–17.10;

4 pamoka – 17.15–18.00;

5 pamoka – 18.05–18.50;

6 pamoka – 18.55–19.40;

 

6. Konsultacijos vyksta pagal gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui paruoštą ir patvirtintą konsultacijų tvarkaraštį. Konsultacijų metu mokiniai nevertinami.

7. Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantieji laiko visų savo individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Įskaitų skaičius yra toks, kiek pamokų per savaitę skiriama dalykui mokytis, tačiau įskaitų per mokslo metus negali būti mažiau negu dvi, jei ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais.

8. Įskaitos organizuojamos konsultacijų metu pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.

9. Įskaitos gali būti organizuojamos per mokinių atostogas.

10. Suaugusiųjų klasių mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.

11. Suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos suaugusiųjų klasių mokiniai gali nesimokyti menų, kūno kultūros, technologijų. Mokiniui nepasirinkus kūno kultūros ar menų, šių dalykų pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems dalykams mokytis.

12. 18 metų ir vyresni suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų mokiniai vietoj technologijų dalyko kurso gali rinktis savo poreikius atitinkančią formaliojo profesinio mokymo programą.

13. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos pasirinktoms saviraiškos programoms: meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, moksliniams, technologiniams ir kitiems mokinių gebėjimams ugdyti, mokiniams konsultuoti, neformaliajam švietimui.

14. Socialinė veikla suaugusiųjų klasėms neprivaloma.

15. Suaugusiųjų klasių mokiniams nėra privaloma fiziškai aktyvi pertrauka.

16. Suaugusiųjų klasių vidurinio ugdymo programos mokiniai, norintys pakeisti mokomojo dalyko kursą, turi išlaikyti įskaitą. Įskaita laikoma pusmečiui ar mokslo metams pasibaigus. Įskaitos pažymiai laikomi pusmečio arba metiniais įvertinimais. Mokiniai, kurie pereina mokytis dalyko programos iš išplėstinio kurso į bendrąjį, įskaitos gali nelaikyti, jei juos tenkina turimas įvertinimas. Įskaitą organizuoja dalyko mokytojas.