KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA

 

SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

2015-2016 M.M.

 

1.                  Pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių) mokomi suaugę asmenys, siekiantys įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigę pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos); turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko (ų) įsiskolinimus; turintys pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys geriau pasirengti toliau mokytis; mokęsi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą ir negavę diplomo; 16-17 metų dirbantys jaunuoliai, nepilnametės, esančio nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys savo vaikus.

2.                  Mokymo proceso organizavimas.

2.1              Mokslo metai 1 – 4 suaugusiųjų klasių mokiniams prasideda rugsėjo 1 d. ir trunka: 1 – 3 suaugusiųjų klasių mokiniams – 35 mokymosi savaites, 4 suaugusiųjų klasių mokiniams – 33 mokymosi savaites.

Ugdymo procesas 1 – 3 suaugusiųjų klasių mokiniams prasideda rugsėjo 01 d. baigiasi birželio 10 d., 4 suaugusiųjų klasių mokiniams prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi gegužės 26 d.

2.2               Suaugusiųjų klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

10-26

10-30

Žiemos (Kalėdų)

12-28

01-08

Žiemos

02- 15

Pavasario (Velykų)

03-21

03-25

2.3              Mokslo metai skirstomi pusmečiais.

      I pusmetis 2015-09-01  - 2015-12-23

II pusmetis 2016-01-08  -  2016-06-10,

4Gs klasių mokiniams 2016-01-08 – 2016-05-26.

2.4              1 – 4 suaugusiųjų klasių mokiniai mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu.

2.5              1 – 4 suaugusiųjų klasių mokiniai reguliariai, 2 kartus per savaitę (antradienį ir ketvirtadienį), renkasi į mokyklos organizuojamas sesijas, nuosekliai mokosi mokomi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių).

2.6              Konsultacijos vyksta pagal direktoriaus pavaduotojos paruoštą ir patvirtintą konsultacijų tvarkaraštį. Konsultacijų metu mokiniai nevertinami.

2.7              Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantieji laiko visų savo individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Įskaitų skaičius yra toks, kiek pamokų per savaitę skiriama dalykui mokytis., tačiau įskaitų skaičius per mokslo metus negali būti mažiau negu dvi, jei ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais.

2.8              Įskaitos organizuojamos pagal patvirtintą tvarkaraštį.

2.9              Įskaitos gali būti organizuojamos per mokinių atostogas.

2.10          Suaugusiųjų klasių mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.

2.11          Pamokų (konsultacijų) laikas.

1 pamoka         16.15 – 17.00

2 pamoka         17.05 – 17.50

3 pamoka         17.55 – 18.40

4 pamoka         18.45 – 19.30

5 pamoka         19.35 – 20.20

6 pamoka         20.20 -  21.05

2.12          Mokiniai į suaugusiųjų klases priimami vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų suaugusiųjų klases“ tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-108.

2.13          Suaugusiųjų klasės komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.

2.14          18 metų ir vyresnis suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos suaugusiųjų klasių mokinys gali nesimokyti menų ir kūno kultūros. Mokiniui nepasirinkus kūno kultūros ar menų, šių dalykų pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems dalykams mokytis.

2.15          18 metų ir vyresnis suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų mokiniai vietoj technologijų dalyko kurso gali rinktis savo poreikius atitinkančią formaliojo profesinio mokymo programą.

2.16          18 metų ir vyresnis suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų suaugusiųjų klasių mokinys, besimokantis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą gali nesimokyti technologijų dalyko.

2.17          Neformaliojo ugdymo valandos gali būti skiriamos pasirinktoms saviraiškos programoms: meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, moksliniams, technologiniams ir kitiems mokinių gebėjimams ugdyti, mokiniams konsultuoti, neformaliam švietimui.

2.18          Socialinė veikla suaugusiųjų klasių neprivaloma.

2.19          Suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių  mokiniams nėra privaloma fiziškai aktyvi pertrauka.

2.19     Suaugusiųjų klasių mokiniai dalį vidurinio ugdymo programos mokosi individualiai.

2.20     Vidurinio ugdymo programos mokinys, norintis pakeisti mokomojo dalyko kursą, turi išlaikyti įskaitą. Įskaita laikoma pusmečiui ar mokslo metams pasibaigus. Įskaitos pažymiai laikomi pusmečio arba metiniais įvertinimais. Mokinys, kuris pereina mokytis dalyko programos iš išplėstinio kurso į bendrąjį, įskaitos gali nelaikyti, jei jį tenkina turimas įvertinimas. Įskaitą organizuoja dalyko mokytojas.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        Roma Albrikienė