Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Informavimo apie pamokų lankomumą tvarka

LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO  IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO APIE SŪNAUS/DUKTERS PAMOKŲ LANKOMUMĄ TVARKA

2014-09-01

  1. Mokyklos vidaus taisyklėse užfiksuojama mokinių lankomumo tvarka.
  2. Ryte (iki 8.00 val.) tėvai (globėjai, rūpintojai) telefonu  informuoja klasių vadovus ir praneša apie mokinio nedalyvavimą pamokose priežastis. SMS žinutės nepriimamos.
  3. Mokytojai dalykininkai po kiekvienos pamokos elektroniniame dienyne pažymi tuos mokinius, kurie nedalyvavo pamokoje.
  4. Klasių vadovai po pamokų elektroniniame dienyne žymi mokinių lankomumą: ligos atvejus, pateisintas pamokas ir kt.
  5. Klasių vadovai mokinių, kurie nepateisino pamokų, sąrašus pristato socialinei pedagogei iki ketvirtadienio 13.00 val. elektroniniu paštu.
  6. Socialinė pedagogė sistemina duomenis, kalbasi su mokiniais, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).
  7. Socialinė pedagogė kiekvieno mėnesio gale paruošia lankomumo suvestines, pateikia ataskaitas mokytojų, tėvų susirinkimuose, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.
  8. Socialinė pedagogė sistemingai pamokų nelankančius mokinius įtraukia į respublikinę duomenų bazę.
  9. Kartą per mėnesį organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis, į kurį kviečiami mokiniai, nesilaikantys mokinio taisyklių.

 

Manome, kad sistemingas pamokų lankymas – gerų ugdymosi rezultatų sąlyga.