Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Gimnazisto elgesio taisyklės

KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ

 ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau – elgesio taisyklės) reglamentuoja gimnazijos mokinių elgesį, skatinimo ir drausminimo sistemą.

2. Elgesio taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais įstatymais, gimnazijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.

3. Mokinių teisėms gimnazijoje atstovauja patys mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), savivaldos, gimnazijos tarybos mokinių atstovai.

 

II. MOKINIŲ TEISĖS

 

4. Nustatyta tvarka pasirinkti stacionarinę ar savarankiško mokymosi formą, prireikus keisti ją.

5. Įgyti bendruosius gebėjimus ir kompetencijas, būtinas dabarties sąlygomis.

6. Turint reikiamą žinių lygį nustatyta tvarka gauti valstybinius standartus atitinkantį vidurinį išsilavinimą.

7. Gauti kokybišką švietimą, būti mokomiems bendradarbiaujant pagal efektyvią mokymo metodiką.

8. Reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, teikti pasiūlymus dėl galimo jo gerinimo, nešališko mokymosi pasiekimų įvertinimo.

9. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo, mokinio elgesio klausimus, gauti su mokymusi, pasiekimų vertinimu susijusią informaciją.

10. Mokiniai turi teisę žinoti, pagal kokius kriterijus vertinamos jų žinios, už ką jie gavo vieną ar kitą pažymį.

  1. Esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose arba, Mokytojų tarybai pritarus, mokytis savarankiškai.

12. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, stojimo sąlygas, švietimo programas, mokymosi formas.

13. Konsultuotis su mokytojais, socialiniu pedagogu, gimnazijos vadovais.

14. Apsispręsti dėl dorinio ugdymo, pagal savo gebėjimus pasirinkti mokymosi lygį, pasirenkamųjų dalykų programas, neformaliojo ugdymo veiklą.

15. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas.

16. Turi teisę į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.

17. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.

18. Prisidėti prie šiuolaikiškos mokinių mokymo institucijos kūrimo, remti gimnaziją.

19. Gimnazijos veiklos klausimais kreiptis į direktorių, jo pavaduotojus, kitus administracijos darbuotojus.

20. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

21. Teikti siūlymus gimnazijos savivaldos institucijoms, vadovams dėl veiklos programos sudarymo, mokinių elgesio ir vidaus darbo tvarkos taisyklių keitimo.

22. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

23. Būti supažindintam su saugos reikalavimais, gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

24. Gauti socialinę, psichologinę ir specialią pedagoginę pagalbą.

25. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

  1. Gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka.

 

III. MOKINIŲ PAREIGOS

27. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos vėliavą ir kitą atributiką, būti gimnazijos patriotu.

28. Mokytis valstybine kalba.

29. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.

30. Sudaryti su mokykla sutartį dėl ugdymo programos, laikytis visų jos sąlygų ir gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

31. Rinktis savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkantį ugdymosi kelią (individualų ugdymo planą pagal studijų sritis, pasirenkamuosius dalykus, dorinio ugdymo dalyką (tikybą ar etiką), dalykų modulius, neformalųjį ugdymą).

  1. Atsakingai dalyvauti brandos egzaminų sesijoje.

33. Vykdyti gimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo reikalavimus, tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu.

34. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, administraciją ir visą gimnazijos personalą, paisyti jų nuomonės.

35. Susipažinti su gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, vertinimo tvarkos aprašu ir lankomumo apskaitos tvarka, laikytis jų reikalavimų.

36. Pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis rimties, reikiamos darbo tvarkos pamokoje.

37. Neparuošęs namų darbų, mokinys apie tai turi pasakyti mokytojui prieš prasidedant pamokai.

38. Įėjus į klasę (kabinetą) mokytojui, o taip pat jam išeinant, mokiniai atsistoja.

39. Mokiniai, norintys paklausti ar atsakyti į pateiktą klausimą, pakelia ranką.

40. Per pamoką mokiniai dirba tyliai, palaiko tvarką, netrukdo mokytojui, bendraklasiams.

41. Išeiti iš pamokos galima tik mokytojui leidus. Pamokai pasibaigus, mokiniai sutvarko savo darbo vietas, mokymo priemones ir, mokytojui leidus, tvarkingai išeina iš kabineto.

42. Pamokų metu mokiniai išleidžiami iš mokyklos tik su mokyklos vadovų, klasės vadovo ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistės leidimu.

43. Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu (Žin. 2011, Nr. 103-4858) mokiniai privalo iki rugsėjo 15 d. gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei pateikti pažymas apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus.

44. Laikytis švaros ir tvarkos gimnazijos patalpose, jos teritorijoje, saugoti ir prižiūrėti gimnazijos   želdinius ir turtą: tausoti gimnazijos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas. Už sąmoningą jų niokojimą, inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai atsako materialiai.

45. Dėvėti gimnazisto uniformą pagal gimnazijos Uniformos dėvėjimo tvarką, įsigaliojusią 2011 metų rugsėjo 1 dieną.

46. Kailiniai, paltai, puspalčiai, striukės, lietpalčiai kabinami rūbinėje. Gimnazijos patalpose negalima būti su kepure.

47. Mokiniai gimnazijoje privalo turėti mokinio pažymėjimą, jį pateikti, jei paprašo gimnazijos budėtojas, mokytojas, gimnazijos vadovai, už gimnazijos teritorijos – viešosios tvarkos pareigūnai; viešajame transporte – kontrolieriai.

48. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, būti mandagiais, tolerantiškais.

49. Būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

50. Mokinys atsako už jam išduotų vadovėlių tvarką, priežiūrą ir apsaugą.

51. Mokinys mokslo metų pabaigoje turi atsiskaityti su gimnazijos biblioteka. Išvykdamas iš gimnazijos (ją baigęs ar išvykdamas mokytis į kitą mokyklą) turi grąžinti mokinio pažymėjimą bei atsiskaityti su gimnazija; atsiskaitymą parašu patvirtina  bibliotekos vedėja ir klasės vadovas.

52. Saugoti savo daiktus. Už prapuolusius daiktus ir pinigus gimnazija neatsako.

  1. Valgykloje draudžiama stumdyti inventorių, jį laužyti, triukšmauti, gadinti valgymui skirtus įrankius.
  2. Rūpintis savo kultūrinio akiračio plėtimu, dalyvauti gimnazijos renginiuose ir talkinti juos organizuojant.
  3. Išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius galima tik gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leidus.

56. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga.

  1. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, negali išeiti iš sporto salės ar sporto aikštelės. Jie privalo stebėti pamoką iki jos pabaigos.
    1. Laikytis sveikos gyvensenos principų – sportuoti, nevartoti alkoholio, narkotikų, nerūkyti.

 

IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

 59. Gimnazijoje ar jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas.

60.  Ateiti į gimnaziją neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų.

61. Atsinešti į gimnaziją alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, ginklų, pirotechnikos gaminių.

62. Įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.

63. Gimnazijoje draudžiama slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius.

64. Gimnazijoje keiktis, žaisti azartinius žaidimus, žaisti kortomis.

65. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais. Pažeidęs šią nuostatą, mokinys išjungia telefoną ir atiduoda mokytojui, kuris perduoda jį vyriausiajam tos dienos budinčiam mokytojui. Mobilusis telefonas, grotuvas, ausinukas grąžinamas tik tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokinio pažeidimas fiksuojamas registracijos knygoje.

66. Draudžiama užsiimti pirkimu, pardavimu ir kitomis finansinėmis operacijomis.

67. Pertraukų metu elgiamasi drausmingai. Negalima koridoriuose ir klasėse žaisti kamuoliu, bėgioti, stumdytis, šiukšlinti.

68. Draudžiama pamokų metu žaisti stalo tenisą ar stalo futbolą (jei mokinys turi laisvą pamoką, jis gali žaisti stalo tenisą ar stalo futbolą).

69. Be pateisinamos priežasties nelankyti pamokų.

70. Pamokos metu trukdyti mokytojui vesti pamoką.

71. Draudžiama atsakinėti be mokytojo leidimo, taisyti kitų mokinių atsakymus ir trukdyti atsakinėjančiam.

72. Savavališkai išeiti iš pamokų.

73. Gadinti ar pasisavinti gimnazijos turtą.

74. Be svarbios priežasties draudžiama pamokų metu tikrintis sveikatą ar tvarkyti kitus asmeninius reikalus (lankyti vairavimo kursus ir kt.).

 V. SKATINIMAI

 75. Už gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, renginiuose, aktyvią organizacinę veiklą ir kt. mokiniai skatinami Mokinių skatinimo ir drausminimo nuostatuose numatyta tvarka.

 VI. NUOBAUDOS

76. Už nepažangų mokymąsi, mokinių elgesio taisyklių pažeidimą mokiniai baudžiami Mokinių skatinimo ir drausminimo nuostatuose numatyta tvarka.