Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Vizija, misija

VIZIJA

Gimnazija – atvira bendruomenė:
    - gimnazistai gali ugdytis kaip savarankiškos, kritiškai mąstančios asmenybės, atsakingos už savo ir visuomenės tobulėjimą;
    - mokytojai – profesionalai, konsultantai, patarėjai;
    - tėvai – aktyvūs mokyklos ugdymo proceso dalyviai;
    - gimnazistai, mokytojai, tėvai jaučiasi saugūs.

MISIJA

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija – keturmetė gimnazija su bendrojo lavinimo skyriumi:
    - teikia vidurinį išsilavinimą visiems jo siekiantiems ir gebantiems įgyti moksleiviams, sudaro jiems galimybę pagal poreikius, polinkius rinktis mokymosi kelią,
    - sudaro sąlygas ugdytis savarankiškai, kritiškai mąstančiai asmenybei, atsakingai už savo ir visuomenės dvasinį, dorovinį, kultūrinį, protinį ir fizinį tobulėjimą,
    - formuoja ir įgyvendina savitą ugdymo turinį, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais dokumentais ir programomis,
    - formuoja moksleivių informacinius įgūdžius bei nuostatą mokytis visą gyvenimą.
    - siūlo ir taiko įvairius mokymo(si) būdus, padedančius moksleiviams pasiekti valstybiniuose išsilavinimo standartuose nustatytus pasiekimų lygmenis. Taiko bendruosius ugdymo ir gimnazijos ugdymo tikslus atitinkančius vertinimo modelius,
    - kuria vidinio gimnazijos audito sistemą ir atlieka auditą.
    - sudaro gimnazistams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas. Inicijuoja socialinę paramą socialiai remtiniems gimnazijos moksleiviams.
    - Siekia, kad gimnazija išliktų vietos bendruomenės kultūros židiniu, tęstų Lauryno Ivinskio švietėjiškas tradicijas,
    - gimnazijos mokytojas – profesionalios besimokančios organizacijos narys – ugdo moksleivių vertybines orientacijas ir dorines nuostatas ugdymo turiniu bei asmeniniu pavyzdžiu. Padeda moksleiviams tenkinti saviugdos, saviraiškos poreikius, plėtoti įvairius savišvietos interesus.