Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Ugdymo procesas

Apie ugdymo procesą

1. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso
 pradžia
Ugdymo proceso
 pabaiga
Ugdymo proceso
 trukmė savaitėmis
I gimnazijos klasė 09-03 06-21 37
II gimnazijos klasė 09-03 06-21 37
III gimnazijos klasė 09-03 06-21 37
IV gimnazijos klasė 09-03 05-24 33


2. Gimnazija  dirba penkias dienas per savaitę.

3. Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens  2018-10-29  2018-11-02
Žiemos (Kalėdų)  2018-12-27  2019-01-02
Žiemos  2018-02-18  2018-02-22
Pavasario (Velykų)  2019-04-23  2018-04-26

Vasaros I–IIIG klasės

IVG klasės

 2019-06-21

 2018-05-26

 2019-08-31

 


4. Ugdymo procesas vykdomas mokslo metus skirstant pusmečiais

I pusmetis   2018-09-03–2019-01-18

II pusmetis 2018-01-21–2018-06-21 (4G klasėms – 05-24).

IV gimnazijos klasės mokiniams, laikant pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jei IV gimnazijos klasės mokiniai laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jų pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 
5. Per mokslo metus iki 10 pamokinės veiklos dienų skiriama mokinių ugdomajai pažintinei, kultūrinei, socialinei, tiriamajai, turistinei, sportinei veiklai:

* Rugsėjo 1-osios šventė. Mokslo ir žinių diena.
* „Olimpinis ruduo“ sporto ir sveikatingumo diena (dviračių žygis, išvykos, sporto žaidimai) – rugsėjo mėn.
* UNESCO mokyklos veikla. Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas – spalio mėn.
* Gimnazijos diena, skirta Laurynui Ivinskiui atminti – spalio mėn..
* Profesinio konsultavimo ir informavimo diena – lapkričio mėn.
* Kalėdiniai renginiai, parodos susitikimai – gruodžio mėn.
* Renginiai, skirti Juozo Tumo-Vaiţganto 150-osioms gimimo metinėms paminėti –vasario mėn.
* Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo diena – gegužės mėn.
* Ekskursijos, turizmo dienos „Paţink, tyrinėk, atrask“ – birželio mėn
* Gimnazijos bendruomenės vasaros stovykla „KLIG stovykla“ – birželio mėn

6. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 minutės. Pamokos prasideda 8.00 val. Pamokų laikas (patvirtinta direktoriaus  2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-69):

1 pamoka – 8.00–8.45
2 pamoka – 8.55–9.40
3 pamoka  – 9.50–10.35
4 pamoka – 10.55–11.40
5 pamoka – 12.00–12.45
6 pamoka – 12.55–13.40
7 pamoka – 13.50–14.35

Suaugusiųjų klasių mokiniai mokosi neakivaizdine mokymosi forma. Konsultacijos prasideda 14.45 val.

1 pamoka – 14.45–15.30
2 pamoka – 15.35–16.20
3 pamoka – 16.25–17.10
4 pamoka – 17.15–18.00
5 pamoka – 18.05–18.50
6 pamoka – 18.55–19.40

Mokinių maitinimosi laikas:

1G kl. – po 2 pamokų
2G kl. – po 3 pamokų
3G kl. – po 4 pamokų
4G kl. – po 5 pamokų.

1–4 gimnazijos klasių mokiniai gali nedalyvauti pamokose, jei oro temperatūra 25 ir daugiau laipsnių šalčio. Gimnazija pasilieka teisę priimti sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, iškilus ekstremalioms ar sveikatai pavojingoms situacijoms.
7. Mokytojų metodiniai pasitarimai, projektinių veiklų užsiėmimai, klasių auklėtojų susitikimai su auklėtiniais vyksta ketvirtadieniais po 7 pamokų (kas antrą ketvirtadienį).
8. 2017–2018 m. m. mokinių  pasiekimų  ir  pažangos  vertinimas  fiksuojamas elektroniniame   dienyne EDUKA. Dienynas   pildomas,   vadovaujantis   gimnazijos   elektroninio   dienyno tvarkymo nuostatais, patvirtintais direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-69